THỰC ĐƠN THÁNG 2/2017


PHÒNG GD & ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HOÀNG QUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hoàng Quế, ngày 25 tháng 1 năm 2017

 

THỰC ĐƠN THÁNG 2 NĂM HỌC 2016 – 2017

TUẦN 2:  ( Thực hiện từ ngày 06 – 10/2/2017)

 

THỨ

ĐỐI TƯỢNG

BỮA TRƯA

BỮA CHIỀU

 

 

2

Ngày 6/2

 

 

Nhóm trẻ

- Cơm nát

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh bí đỏ ninh xương   

 

Cháo xương   

 

Mẫu giáo

- Cơm thường

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh bí đỏ ninh xương   

 

Cháo xương   

 

 

3

Ngày 7/2

 

Nhóm trẻ

- Cơm nát

- Trứng đúc thịt

- Canh cải cúc nấu thịt    

 

Bánh mì – Sữa bột 

 

Mẫu giáo

-Cơm thường

- Trứng đúc thịt

- Canh cải cúc nấu thịt

 

Bánh mì – Sữa bột

 

 

4

Ngày 8/2

Nhóm trẻ

-Cơm nát

- Cá sốt cà

- Canh bắp cải nấu thịt     

 

Mì thịt

Mẫu giáo

- Cơm thường

 - Cá sốt cà

- Canh bắp cải nấu thịt

 

Mì thịt

 

 

5

Ngày 9/2

Nhóm trẻ

-Cơm nát

- Giò lụa sốt cà chua

-Canh khoai tây ninh xương  

 

Bún thịt 

Mẫu giáo

-Cơm thường

 - Giò lụa sốt cà chua

-Canh khoai tây ninh xương  

 

Bún thịt 

 

 

6

Ngày 10/2

Nhóm trẻ

- Cơm nát

- Thịt xào giá đỗ

- Canh bí xanh nấu thịt

 

Bánh mì – Sữa đậu

Mẫu giáo

-Cơm thường

- Thịt xào giá đỗ

- Canh bí xanh nấu thịt

 

Bánh mì – Sữa đậu

 

 

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

 

 

(Đã duyệt)

 

 

Vũ Thị Cồn Tiên

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

Phó hiệu trưởng

 

 

 

 

Hoàng Thị Nhạn

PHÒNG GD & ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HOÀNG QUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hoàng Quế, ngày 25 tháng 1 năm 2017

 

             

 

THỰC ĐƠN THÁNG 2 NĂM HỌC 2016 – 2017

TUẦN 3:  ( Thực hiện từ ngày 13 – 17/2/2017)

 

THỨ

ĐỐI TƯỢNG

BỮA TRƯA

BỮA CHIỀU

 

 

2

Ngày 13/2

 

Ngày 27/2

 

Nhóm trẻ

-Cơm nát

- Giò lụa sốt cà chua

-Canh khoai tây ninh xương  

 

Bún thịt 

 

Mẫu giáo

-Cơm thường

 - Giò lụa sốt cà chua

-Canh khoai tây ninh xương  

 

Bún thịt 

 

 

 

3

Ngày 14/2

 

Ngày 28/2

 

Nhóm trẻ

- Cơm nát

- Thịt xào giá đỗ

- Canh bí xanh nấu thịt

 

Bánh mì – Sữa đậu

 

Mẫu giáo

-Cơm thường

- Thịt xào giá đỗ

- Canh bí xanh nấu thịt

 

Bánh mì – Sữa đậu

 

 

4

Ngày 15/2

Nhóm trẻ

-Cơm nát

- Cá sốt cà

- Canh bí đỏ ninh xương    

 

Mì thịt

Mẫu giáo

- Cơm thường

 - Cá sốt cà

- Canh bí đỏ ninh xương

 

Mì thịt

 

 

5

Ngày 16/2

Nhóm trẻ

- Cơm nát

- Trứng đúc thịt

- Canh cải cúc nấu thịt   

 

Bánh mì – Sữa bột 

Mẫu giáo

-Cơm thường

- Trứng đúc thịt

- Canh cải cúc nấu thịt

 

Bánh mì – Sữa bột

 

6

Ngày 17/2

Nhóm trẻ

- Cơm nát

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh bắp cải nấu thịt    

 

Cháo xương   

Mẫu giáo

- Cơm thường

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh bắp cải nấu thịt    

 

Cháo xương   

 

 

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

 

 

(Đã duyệt)

 

 

Vũ Thị Cồn Tiên

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

Phó hiệu trưởng

 

 

 

 

Hoàng Thị Nhạn

PHÒNG GD & ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HOÀNG QUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hoàng Quế, ngày 25 tháng 1 năm 2017

 

             

 

THỰC ĐƠN THÁNG 2 NĂM HỌC 2016 – 2017

TUẦN 4:  ( Thực hiện từ ngày 20 – 28/2/2017)

 

THỨ

ĐỐI TƯỢNG

BỮA TRƯA

BỮA CHIỀU

 

 

2

Ngày 20/2

 

 

 

Nhóm trẻ

- Cơm nát

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh bắp cải nấu thịt    

 

Cháo xương   

 

Mẫu giáo

- Cơm thường

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh bắp cải nấu thịt    

 

Cháo xương   

 

 

3

Ngày 21/2

 

 

 

Nhóm trẻ

- Cơm nát

- Trứng đúc thịt

- Canh cải cúc nấu thịt   

 

Bánh mì – Sữa bột 

 

Mẫu giáo

-Cơm thường

- Trứng đúc thịt

- Canh cải cúc nấu thịt

 

Bánh mì – Sữa bột

 

 

4

Ngày 22/2

Nhóm trẻ

-Cơm nát

- Cá sốt cà

- Canh bí đỏ ninh xương    

 

Mì thịt

Mẫu giáo

- Cơm thường

 - Cá sốt cà

- Canh bí đỏ ninh xương

 

Mì thịt

 

 

5

Ngày 23/2

Nhóm trẻ

-Cơm nát

- Giò lụa sốt cà chua

-Canh khoai tây ninh xương  

 

Bún thịt 

Mẫu giáo

-Cơm thường

 - Giò lụa sốt cà chua

-Canh khoai tây ninh xương  

 

Bún thịt 

 

 

6

Ngày 24/2

Nhóm trẻ

- Cơm nát

- Thịt xào giá đỗ

- Canh bí xanh nấu thịt

 

Bánh mì – Sữa đậu

Mẫu giáo

-Cơm thường

- Thịt xào giá đỗ

- Canh bí xanh nấu thịt

 

Bánh mì – Sữa đậu

 

 

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

 

 

(Đã duyệt)

 

 

Vũ Thị Cồn Tiên

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

Phó hiệu trưởng

 

 

 

 

Hoàng Thị Nhạn

         

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: