TÀI CHÍNH CÔNG KHAI NGÀY 06/03/2019

Tổng số trẻ ăn trong ngày: 326x 16.500đ/trẻ 

Tổng số tiền ăn trong ngày: 5.379.000đ

Số tiền thu trong ngày: 5.379.000đ

Số tiền thừa:0

Số tiền còn thiếu:0


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: