KẾ HOẠCH THU - CHI ĐÓN SỚM TRẢ MUỘN NĂM HỌC 2018 - 2019


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HOÀNG QUẾ

       

        Số:  63/KH-MNHQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

 

Hoàng Quế, ngày 11 tháng 9 năm 2018


KẾ HOẠCH

Thu-chi đón sớm, trả muộn năm học 2018-2019

Căn cứ Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 7/12/2017 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động;

Thực hiện Công văn số 2292/SGDĐT-KHTC ngày 05/9/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh về việc "Hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách, chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong cơ sở giáo dục năm học 2018-2019

Thực hiện hướng dẫn số 902/PGD&ĐT ngày 06/9/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều về việc Hướng dẫn triển khai thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách, chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các trường MN, TH, THCS trên địa bàn thị xã năm học 2018 - 2019.

Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường .

Trường Mầm non Hoàng Quế xây dựng kế hoạch thu-chi đón sớm, trả muộn năm học 2018-2019 như sau:

I. Cơ sở tính toán mức thu, chi

- Số trẻ đi sớm - về muộn: 35 trẻ.                              

- Thời gian đón sớm, trả muộn: 1 giờ/ngày

- Bố trí cán bộ, giáo viên, nhân viên/nhóm, lớp:

+Số cán bộ quản lý: 01 người

+ Số giáo viên tham gia đón sớm, trả muộn: 1 người

+ Số nhân viên tham gia quản lý việc đón sớm trả muộn: 01 nhân viên.

- Tổng số nhóm, lớp đón sớm trả muộn: 244 trẻ: 35 trẻ/ lớp = 7 lớp. Thời gian đón sớm, trả muộn: 2 giờ/ngày.

Ví dụ: Cơ sở giáo dục mầm non A quy định: Giờ đón trẻ từ 7h00, giờ trả trẻ là 17h00. Tổng số giờ gửi trẻ là 10 giờ, Như vậy số giờ tính đón sớm, trả muộn là:

10 giờ - 8 giờ = 02 giờ.

II.  Dự kiến chi

1. Thanh toán tiền đón sớm, trả muộn cho giáo viên

Số giáo viên tham gia đón sớm - trả muộn là : 14 người

Mức chi 01 giờ của giáo viên: 1.390.000đ  x  3.2% = 44.480đ

Mức tiền công 01 tháng của giáo viên là: 44.480đ/giờ x 2 giờ x 22 ngày = 1.957.120đ

Mức chi cho giáo viên đón sớm, trả muộn 7 nhóm, lớp: 1.957.120đ x 7 =13.699.840đ

2. Tiền công tác quản lý

Tiền công 01 giờ là: 1.390.000đ  x  3.2% = 44.480đ

Mức tiền công 01 tháng của 01 quản lý là: 44.480đ/giờ x 2 giờ x 22 ngày =1.957.120đ

3. Tiền trách nhiệm của nhân viên

Tiền công 01 giờ là: 1.390.000đ x 2,4% = 33.360đ

Mức tiền công 01 tháng của nhân viên là: 33.360/giờ x 2 giờ x 22 ngày = 1.467.840đ

Tổng chi phí làm ngoài giờ cho CB, GV, NV là:

- Giáo viên: 13.699.840đ

             - Quản lý: 1.957.120đ

- Nhân viên: 1.467.840đ

Tổng chi phí 1 tháng là: 17.124.800đ

III. Dự kiến thu

Trên cơ sở nguyên tắc thu đủ bù chi, vậy mức thu tiền đón sớm, trả muộn  của 01 trẻ/tháng là 17.124.800đ : 244 trẻ = 70.183đ

Thu tròn: 70.000đ

IV. Tổ chức thực hiện

- Nhà trường xây dựng kế hoạch triển khai tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh nhà trường trên cơ sở đó thống nhất thoả thuận về mức thu, chi kinh phí theo kế hoạch đối với phu huynh học sinh.

- Bộ phận tài vụ của nhà trường chịu trách nhiệm thu- chi theo kế hoạch và theo quy định dưới sự giám sát của Ban giám hiệu nhà trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh và tập thể cán bộ, giáo viên.

- Trên đây là kế hoạch thu – chi đón sớm trả muộn năm học 2018 – 2019.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- BGH (t/h);

-  BĐD CMHS (g/s);

- Bộ phận tài vụ, tập thể GV,NV: (t/h);

- Lưu.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký) 

 

Vũ Thị Cồn Tiên

 

 

 


No comments yet. Be the first.