Lịch trực Tết - 2020


TRƯỜNG MẦM NON HOÀNG QUẾ

LỊCH PHÂN CÔNG

TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN XUÂN CANH TÝ 2020

STT

Ngày trực

Họ và tên

người trực

Chức vụ

Số

điện thoại

1

20/01/2020

(26 tháng chạp)

Nguyễn Hoài Thu

Hiệu trưởng

0395859363

Lê Thị Hay

Nhân viên

0973246706

 

2

21/01/2020

(27 tháng chạp)

Hoàng Thị Nhạn

Phó hiệu trưởng

0904453148

Ngô Thị Phong Lan

Nhân viên

0768382982

3

22/01/2020

(28 tháng chạp)

Nguyễn Thị Miền

Phó hiệu trưởng

0382912910

Trần Thị Ái

CTCĐ

0962826155

4

23/01/2020

(29 tháng chạp)

Nguyễn Hoài Thu

Hiệu trưởng

0395859363

Lê Thị Hay

Nhân viên

0973246706

5

24/01/2020

(30 tháng chạp)

Hoàng Thị Nhạn

Phó hiệu trưởng

0904453148

Ngô Thị Phong Lan

Nhân viên

0768382982

6

25/01/2020

(01 tháng giêng)

Nguyễn Thị Miền

Phó hiệu trưởng

0382912910

Trần Thị Ái

CTCĐ

0962826155

7

26/01/2020

(02 tháng giêng)

Nguyễn Hoài Thu

Hiệu trưởng

0395859363

Lê Thị Hay

Nhân viên

0973246706

8

27/01/2020

(03 tháng giêng)

Hoàng Thị Nhạn

Phó hiệu trưởng

0904453148

Ngô Thị Phong Lan

Nhân viên

0768382982

9

28/01/2020

(04 tháng giêng)

Nguyễn Thị Miền

Phó hiệu trưởng

0382912910

Trần Thị Ái

CTCĐ

0962826155

10

29/01/2020

(05 tháng giêng)

Nguyễn Hoài Thu

Hiệu trưởng

0395859363

Lê Thị Hay

Nhân viên

0973246706

11

30/01/2020

(06 tháng giêng)

Hoàng Thị Nhạn

Phó hiệu trưởng

0904453148

Ngô Thị Phong Lan

Nhân viên

0768382982

12

31/01/2020

(07 tháng giêng)

Nguyễn Thị Miền

Phó hiệu trưởng

0382912910

Trần Thị Ái

CTCĐ

0962826155

13

01/02/2020

(08 tháng giêng)

Nguyễn Hoài Thu

Hiệu trưởng

0395859363

Lê Thị Hay

Nhân viên

0973246706

14

02/02/2020

(09 tháng giêng)

Hoàng Thị Nhạn

Phó hiệu trưởng

0904453148

Ngô Thị Phong Lan

Nhân viên

0768382982

 

   

                              Hiệu trưởng

 

 

                          Nguyễn Hoài Thu

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu